Ogólne warunki rezerwacji i sprzedaży (klienci indiwidualni)


Wstęp

Korzystanie z niniejszej strony oznacza całkowitą akceptację opisanych tu ogólnych warunków. Korzystając ze strony, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią zdolną do czynności prawnych, a podane informacje są prawdziwe i dokładne. Wszelkie działania niezgodne z prawem lub mające na celu oszustwo dokonywane w imieniu własnym lub osób trzecich mogą skutkować odmową wykonania świadczonych przez nas usług oraz wiązać się z odpowiedzialnością finansową. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie przy korzystaniu z naszej strony internetowej oraz przy każdej rezerwacji oraz każdym zakupie dokonywanych poprzez tę stronę w jednym z hoteli zrzeszonych w ramach LOUVRE HOTELS GROUP w Europie (Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige). Oferty oraz przedstawione tu ogólne warunki obowiązują na dzień ich odczytania. Są one okresowo aktualizowane, jednak każda dokonana rezerwacja będzie ważna przez okres pobytu i będzie podlegać warunkom szczególnym. Rezerwacji ani zakupu na ten sam dzień nie można dokonać po godzinie 21.00 (czasu miejscowego dla danego hotelu) w hotelach Campanile, Kyriad i Kyriad Prestige oraz Première Classe. W takich przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą hotelu. (Przejdź do strony „Przewodnik po Hotelach”). Wynajem pokoi odbywa się w godzinach od 14.00 do 12.00 (czasu miejscowego dla danego hotelu). Dzięki wyposażeniu w terminale płatnicze hotele Première Classe są dostępne 24 godziny na dobę (należy posiadać przy sobie kartę płatniczą i numer rezerwacji). Należy pamiętać, iż większość hoteli jest zamykana o godz. 21.00 (czasu miejscowego dla danego hotelu). Umożliwiamy naszym klientom przybycie do hotelu we wcześniejszych godzinach i/lub opuszczenie go w późniejszych. Zwracamy jednak uwagę, iż hotel może naliczyć dodatkowe opłaty według własnego uznania. Więcej informacji udziela hotel.

Do góry strony

Dokonywanie rezerwacji

Przy dokonywaniu rezerwacji przydzielany jest numer umożliwiający jej anulowanie (uwaga, po dokonaniu płatności online niemożliwe jest anulowanie, zmiana ani zwrot kosztów rezerwacji). Przy każdej rezerwacji dokonywanej drogą elektroniczną jako zabezpieczenie wymagane jest podanie numeru karty bankowej (oraz daty jej ważności). Płatności należy dokonać na miejscu, na zakończenie pobytu, chyba że nie nastąpi zameldowanie w hotelu, a rezerwacja nie została uprzednio anulowana przed godziną 18.00. Powoduje to obciążenie opłatą za pierwszą dobę pobytu. W większości hoteli akceptowanym sposobem płatności (oprócz płatności gotówką) jest: Karta Visa, American Express, Mastercard, Diner’s club, Maestro, Eurocard. Niektóre hotele akceptują również następujące sposoby płatności: Karta Aurore, Japan Credit Bureau, Chèques Vacances, czeki Cadhoc, czeki Tir Groupé, czeki 3 Suisses. 

Należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą hotelu.

Do góry strony

Warunki anulowania

Wszelkich anulacji można dokonywać poprzez Internet po skontaktowaniu się z centralą rezerwacji lub też po skontaktowaniu się z hotelem przed upływem godziny 18:00 (czasu miejscowego). W tym przypadku dostarczony zostanie numer anulacji.

Do góry strony

Cena

Ceny podane na stronie są w euro lub w innej walucie miejscowej. W ceny wliczone jest opodatkowanie z wyjątkiem taksy klimatycznej za osobodzień w różnej wysokości, która może być pobierana z zarządzenia władz lokalnych. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, z wyjątkiem cen rezerwacji już potwierdzonych. W tym wypadku modyfikacje mogą wynikać z opłat prawnych i ustawowych wprowadzonych przez uprawnione organy.

Do góry strony

Płatność przez internet

Niniejsza strona internetowa oferuje pewną ilość usług odnoszących się do hoteli położonych na terenie Francji. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez Internet. UWAGA, w związku z tym późniejsze anulowanie, zmiany lub zwrot wyłożonej sumy są nie do przyjęcia; konto klienta zostanie obciążone na sumę równą łącznym kosztom pobytu. Zgodnie z artykułem L121-21-8 Prawa Konsumenta, prawo do odwołania przewidziane w artykule L121.21 nie może być zastosowane. Płatność na stronie odbywa się przy użyciu karty płatniczej (karty: Visa, Mastercard, Eurocard), a to za pośrednictwem chronionej procedury. Klient powinien podać numer swojej kart płatniczej, trzy cyfry znajdujące się na jej odwrocie oraz datę ważności. Wszelkie płatności o charakterze nieprawidłowym, nieskutecznym, niepełnym lub oszukańczym, przypisywane klientowi spowodują anulowanie zamówienia na koszt klienta bez wszczęcia procedury cywilno-prawnej na jego niekorzyść. Składanie wszelkiego rodzaju zamówień odbywa się według następującej procedury: • klilent wybiera kryteria • pojawia się jedna lub więcej ofert do wyboru • klient wybiera ofertę spełniającą jego oczekiwania • pojawia się streszczenie wybranej oferty (szczegóły i łączna cena) • w przypadku, że oferta nie spełnia oczekiwań klienta, klient nanosi zmiany w kryteriach • klient potwierdza zamówienie po zapoznaniu się i zatwierdzeniu Ogólnych Warunków Sprzedaży • klient przystępuje do chronionej procedury dokonywania płatności przez Internet • szczegółowe potwierdzenie zamówienia wyświetla się na ekranie (możliwość wydrukowania) • w przeciągu godziny klient otrzymuje na podany adres mailowy szczegółowe potwierdzenie zamówienia. Rezerwacja pobytu może zostać w pełni zakończona nie wcześniej niż po dotarciu potwierdzenia o pobraniu wymaganej kwoty z konta klienta. Potwierdzenie jest dokumentem świadczącym o zawarciu umowy między obiema stronami. Wszelkie wątpliwości powinny być skierowane listem poleconym nie później niż przed upływem 8 dni, po tym terminie nie zostaną uwzględnione. W przypadku, że jedna z klauzuli Ogólnych Warunków zostanie anulowana, jej utrata ważności zostanie podana do wiadomości. Anulowanie jednej z klauzul nie pociąga za sobą straty aktualności pozostałych, chyba, że chodzi o klauzulę o charakterze zasadniczym i rozstrzygającym. Niezgodność danych zapisanych w systemie informatycznym może stanowić akt dowodowy.

Do góry strony

Zwierzęta

Akceptowane są wyłącznie zwierzęta domowe o wadze poniżej 10 kg, jedno zwierzę na pokój*. Zwracamy jednak uwagę, iż hotel może naliczyć dodatkowe opłaty według własnego uznania. Więcej informacji udziela dany hotel. Ze względów higienicznych zabronione jest wprowadzanie zwierząt do sal restauracyjnych oraz śniadaniowych w godzinach ich otwarcia. * Pod warunkiem, iż dostępne będą pokoje, w których dopuszcza się przebywanie zwierząt.

Do góry strony

Reklamacje

Wszelkie zapytania lub reklamacje powinny być kierowane pod adresem odpowiednich hoteli, bądź też do Biura klientów Louvre Hotels Group (Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - Francja), które to jest zobowiązane do przeprowadzenia negocjacji między stronami. W związku z powyższym, pragniemy poinformować, że poszczególne hotele podlegają podmiotom prawnie niezawisłym od spółki Louvre Hotels Group, z którą to związane są umową o franszyzie. Co za tym idzie hotele ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez klientów. Z tytułu odpowiedzialności zawodowej Louvre Hotels Group, wraz z podlegającymi hotelami, dysponują w pełni wypłacalnym ubezpieczeniem. Wszelkie reklamacje, będące w związku z pobytem, powinny zostać wysłane przed upływem 30 dni od ukończenia pobytu, po tym terminie nie zostaną uwzględnione. W trakcie pobytu klient ze swej strony powinien zgłosić wszelkie usterki, aby umożliwić uniknięcie ewentualnych szkód. Hotel, w przypadku zmiany miejsca zakwaterowania i niemożliwości realizacji rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia kosztów zakwaterowania klientów w położonym nieopodal hotelu o tej samej kategorii.

Do góry strony

Rzecznik konsumentów

Po skierowaniu się do naszego działu obsługi klienta i braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni, mogą Państwo złożyć wniosek do Mediatora ds. Turystyki i Podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z formularza skierowania, który można znaleźć na stronie internetowej www.mtv.travel, lub listownie na następujący adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARYŻ

Do góry strony

Ochrona danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami prawnymi.

Do góry strony

Gwarancja i odpowiedzialność

Klient jest w pełni świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu. Ze swej strony Louvre Hotels Group, we współpracy z dostawcami, dołoży wszelkich środków dla zapewnienia sprawnego działania strony. Mimo to nie jest jednak w stanie zagwarantować całkowitego wykluczenia zakłóceń i anomalii. Louvre Hotels Group nie ponosi, w związku z tym, odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze strony, a także za całkowity lub częściowy brak możliwości korzystania ze strony. W szczególności nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację interesów klienta, wywołanym przez ingerencję osób trzecich, bądź też poprzez siły wyższe.

Do góry strony

Obowiązujące ustawodawstwo

Niniejsze Ogólne Warunki; podlegające ustawodawstwu francuskiemu; są jednocześnie objęte prawem sądzenia w przez organy w miejscu zamieszkania klienta. Obie strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich środków w celu polubownego zażegnania sporu.

Do góry strony

Rozporządzenia końcowe

Niedotrzymanie przez Louvre Hotels Group jednej z wymienionych klauzuli Ogólnych Warunków nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od tejże klauzuli w przyszłości. W przypadku, że jedna z klauzuli Ogólnych Warunków zostanie anulowana, jej utrata ważności zostanie podana do wiadomości. Anulowanie jednej z klauzul nie pociąga za sobą stratę aktualności pozostałych, chyba, że chodzi o klauzulę o charakterze zasadniczym i rozstrzygającym. W wyniku działań sił wyższych, takich jak: odcięcie środków telekomunikacji czy strajk, hotel jest zwolniony z usług i obowiązków wobec klienta. W przypadku płatności z góry przez Internet, zwrot kosztów będzie obejmował jedynie poniesione szkody. Oferta zawiera również rozwiązania grupowe, związane z organizacją spotkań, seminariów, wydarzeń sportowych… W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat prosimy o kontakt pod numerem 0825 003 003 (koszt połączenia 0,15 € brutto za minutę).

Do góry strony

Gwarancja najniższej ceny on-line

 

Znalazłeś na innej stronie internetowej niższą cenę za dobę hotelową w hotelu Premiere Classe?

 

Premiere Classe zwróci Ci różnicę w cenie, z zastrzeżeniem zastosowania poniższych warunków:

 

Rezerwacja dokonana na stronie www.premiereclasse.com gwarantuje Ci skorzystanie z najniższej ceny dostępnej w Internecie.

Gwarancja ta ma zastosowanie do wszystkich hoteli Premiere Classe, we Francji i za granicą, które korzystają ze strony www.premiereclasse.com z ikoną €

Taryfy objęte gwarancją najniższej ceny on-line muszą być dostępne dla klientów indywidualnych i przeznaczone do dokonania rezerwacji, z wyłączeniem:

Taryf zastrzeżonych dla grup / seminariów

Taryf zastrzeżonych dla firm

Taryf zastrzeżonych dla posiadaczy kart klienta Helho Plus i Helho Pro

Taryf zastrzeżonych dla partnerów Premiere Classe

Taryf zastrzeżonych dla współpracowników Louvre Hotels Group

Tańsza oferta musi być identyczna z ofertą zaproponowaną klientowi na stronie www.premiereclasse.com, czyli umożliwiać mu dobę:

W tym samym hotelu (ta sama nazwa i ten sam adres)

W tych samych datach i obejmować tę samą liczbę dób

W tym samym typie pokoju (jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy, czteroosobowy)

Dla tej samej liczby osób

W cenie wyrażonej w tej samej walucie

Z równoważnymi warunkami sprzedaży

Gwarancja najniższej ceny ma zastosowanie jedynie do zakwaterowania (tylko pokój), z wyłączeniem, wszelkich pozostałych opłat, posiłków i innych kosztów.

W ramach naszych programów lojalnościowych, liczba przyznanych punktów opierać się będzie na cenie zapłaconej przez klienta przy opuszczeniu hotelu.

Gdy zgłoszenie jest zatwierdzone, zwrot zostanie dokonany czekiem, w orientacyjnym terminie 30 dni od faktycznej daty pobytu.

Premiere Classe udostępnia klientowi formularz zgłoszeniowy on-line.

Klient musi wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i przesłać go on-line w terminie 24 godzin po dokonaniu rezerwacji i, co najmniej, 72 godziny przed przewidywanym przyjazdem do hotelu. Żadne zgłoszenie niekompletne nie będzie mogło być rozpatrzone.

Do góry strony